Từ chối trách nhiệm


Từ chối trách nhiệm

Các thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích giáo dục, và không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Tất cả các nhà quảng bá BitConnect là tư vấn độc lập về tiền điện tử. Nếu tại bất kỳ điểm nào, các nhà quảng bá BitConnect cung cấp các khuyến nghị, bình luận thị trường, hay bất kỳ thông tin nào khác, nó sẽ không mang nghĩa vụ của sự thật hay sự cẩn trọng nào thay mặt các nhà quảng bá BitConnect. Chúng tôi không đại diện, bảo hành hay bảo đảm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin như vậy. Bạn tuyên bố rằng bạn đã, đang, và sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định và điều tra độc lập của mình đối với các rủi ro của giao dịch.